DOKONANIA

przez | 22 września, 2019

Pomimo faktu powstania SEŁP w tym roku, warto w tym miejscu zaznaczyć, że już od roku

2011 założyciele Stowarzyszenia podejmowali działania zmierzające do pełnej realizacji

słusznych praw w zakresie emerytur służby łączności Policji. Było to związane z „ekspe-

-rymentem” IPN polegającym na zakwalifikowaniu emerytów, którzy pełnili służbę w pionie

łączności w byłym województwie kieleckim oraz radomskim, jako byłych funkcjonariuszy

bezpieczeństwa państwa. Między innymi również dzięki naszym staraniom pozytywnie

zakończyła się sprawa lustracyjna byłego inspektora ds. łączności pełniącego służbę w byłym

woj. kieleckim.

Obecnie dysponujemy niezbędnym doświadczeniem sądowym oraz szeroką wiedzą w zakresie

resortowych aktów prawnych. Wspiera nas bogate doświadczenie służbowe (ścieżka kariery

zawodowej od technika łączności do naczelnika wydziału) a także obszerny zbiór będących

w naszym posiadaniu dokumentów.

Przedstawione powyżej elementy pozwoliły na skuteczną realizację zaplanowanych przez nas

zamierzeń. Jednym z przykładów może tu być złożenie w dniu 6.07.2019 r. do Trybunału

Konstytucyjnego opinii prawnej w związku ze skierowaniem przez Sąd Okręgowy w

Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego

dotyczącego kontroli konstytucyjności wybranych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa,

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

a także nowelizacji tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przedmiotowa opinia to efekt

współpracy Stowarzyszenia z Kancelarią Prawną DZP z Warszawy.

 

 

 

Dodaj komentarz