INFORMACJA BIEŻĄCA SEŁP 24.11.2020r

przez | 25 listopada, 2020

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy

przysłało  do wiadomości Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej za pośrednictwem naszej Kancelarii DZP informację następującej treści:

Warszawa, 20-11-2020 .r
Pan
dr Tomasz Zalasiński
Szanowny Panie Mecenasie,
„nawiązując do wcześniejszej korespondencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
uprzejmie informuję, że w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie
sądowym w wykładni prawa w dniu dzisiejszym Rzecznik wystąpił do Izby Karnej Sądu
Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego:
Czy osoba, która była funkcjonariuszem Wydziału Łączności Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych funkcjonującego w latach 1984-1990 i która na podstawie art.
149 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179) z chwilą
rozwiązania Milicji Obywatelskiej stała się policjantem, jest osobą, która pełniła
służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku
z ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 306) ?”

Czy wszyscy funkcjonariusze pionu łączności pełnili służbę w organach bezpieczeństwa PRL? Pytanie prawne RPO do SN