Informacje

 

Kielce 31.10.2019 r.

05.11.2019 r. o godz. 09:00 oraz 12.11.2019 o godz. 10.00 w SO V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Wróblewskiego w Kielcach odbędą się pierwsze rozprawy p-ko Dyrektorowi ZER MSWiA z odwołania kolegów – policjantów poczty specjalnej z WŁ KWP w Kielcach. Na wniosek powodów – członków SEŁP – Prezes Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej poprosił Sąd (na podstawie art. 465 §1 K.P.C.) o włączenie wiceprezesa Stowarzyszenia Janusza Słowińskiego jako przedstawiciela SEŁP do postępowania sądowego w charakterze pełnomocnika. Zapraszamy zainteresowanych na widownię.

 

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                             Kielce 05.10.2019r
Łączności Policyjnej

INFORMACJA BIEŻĄCA NR 8/19

Tytułem wstępu przypomnę, że w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego złożona została
opinia prawna w związku ze skierowaniem przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 stycznia
2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dotyczącego kontroli konstytucyjności
wybranych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, ……. a także nowelizacji tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.
Przedmiotową opinię sporządził radca prawny dr Tomasz Zalasiński na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej i została ona przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu wraz z wnioskiem o włączenie jej do postępowania w sprawie sygn. P 4/18
w charakterze opinii amicus curiae.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informuję, że wraz z kancelarią prawną DZP rozpoczęliśmy działania medialne zmierzające do zmiany postrzegania ustawy represyjnej przez społeczeństwo, wykazując zarówno bezprawność ustawy jak i też jej wysoce szkodliwy wymiar społeczny. Efektem naszej ofensywy medialnej są trzy atykuły które ukazały się w Dzienniku Gazeta Prawna. Warto dodać, że jeden z artykułów (autorstwa T. Zalasińskiego) przedstawia sytuację prawną pionu łączności. Linki do przedmiotowych artykułów podaję poniżej:

„Byli esbecy umierają, czekając na wyroki”
autor: Bożena Wiktorowska
02.09.2019

„Sąd ma prawo ocenić dokument z IPN”
autor: Bożena Wiktorowska
05.09.2019

„Ślepa dezubekizacja i domniemanie winy”
autor: dr Tomasz Zalasiński
11.09.2019

Dzięki wysiłkom kol. Janusza Słowińskiego powstała „Analiza uchwały 7 sędziów SN”(w zakładce DOC. SEŁP). Opracowanie to stanowi próbę polemiki prawnej ze znaną wszystkim uchwałą, stanowiącą istotną przeszkodę prawną w prowadzonych procesach sądowych. Ponadto zawiera ono szereg nowych dokumentów, które nie były znane na etapie tworzenia poprzedniej wersji „Analizy…” w roku 2017. Sądzę, że zaprezentowany materiał może być niezwykle pomocny w sprawach zarówno karnych jak i cywilnych.
W tym miejscu – w związku z procesami cywilnymi m.in. w Poznaniu i Kielcach – apeluję do osób które tego nie uczyniły o uzupełnienie odwołań sądowych o tzw. „ścieżkę łączności”.

Obecne działania SEŁP koncentrują sie na dwóch podstawowych zagadnieniach:
– zapewnienie maksymalnie możliwej pomocy kol. Lechowi Czerskiemu w nadchodzącej rozprawie kasacyjnej w Sądzie Najwyższym. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prowadzone są
prace nad raportem regulacyjnym poświęconym uchwale 7 sędziów SN z dnia 14 października 2015 r. (sygn. III UZP 8/15),
– działania wspierające tych kandydatów do parlamentu polskiego którzy popierają naszą sprawę. Intensywne prace w tym obszarze prowadzone są m.in. w Warszawie, Katowicach, Kielcach oraz Opolu.

Sprawy organizacyjne:
1. W celu zapewnienia lepszej komunikacji uruchomiona została nasza strona internetowa o adresie www.sełp.pl. W zakładce DOC.SEŁP obarczonej hasłem dostępowym zamieszczane będą – dla zainteresowanych osób – dokumenty Stowarzyszenia w zgodzie z wymogami RODO. Hasło do przedmiotowego zbioru podane zostanie w terminie późniejszym.
2. Zmianie uległ adres e-mail SEŁP. Obecny adres to selp@o2.pl .

W podsumowaniu pragnę podkreślić fakt, że działania SEŁP prowadzone są w sposób metodyczny i przebiegają zgodnie z planem. Jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób w Polsce. W tym zakresie na uwagę zasługuje zwłaszcza ośrodek podkarpacki, który silnie włączył się w naszą działalność zarówno w sensie merytorycznym jak i finansowym. Niestety
na przeciwnym biegunie znajdują się ośrodki, których działania są zdecydowanie nieadekwatne zarówno w stosunku do własnego potencjału jak i istniejących potrzeb oraz ośrodki, które – jak do tej pory – w ogóle nie podjęły działalności. Chodzi tu m.in. o Katowice, Koszalin, Lublin, Szczecin i Zieloną Górę.
Przypominam więc ponownie, że podstawowe cele naszych działań to:
przywrócenie należnych rent i emerytur,
„ wyciągnięcie” nas z organów bezpieczeństwa państwa m.in. poprzez derogację uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dn. 14 października 2015 r Sygn. Akt III UZP 8/15.
Powyższe przedsięwzięcia realizujemy we współpracy z Kancelarią Prawną DZP.

Elementem niezbędnym w naszych działaniach są środki finansowe. Co prawda w chwili obecnej stać nas na sfinansowanie bieżącej działalności jednak – aby doprowadzić nasze zamierzenia do końca – niezbędne są kolejne wpłaty. Jak dotąd projekt został wsparty przez 179 osób, przy czym należy zaznaczyć, że nie wszyscy wpłacili zakładaną pierwotnie kwotę 1000 zł.
Dlatego też w tym miejscu ponownie apeluję o solidarność naszego środowiska i wsparcie finansowe nakreślonych zadań. Tylko działając wspólnie możemy skutecznie przeciwstawić się złu
oraz doprowadzić do uchylenia niesprawiedliwych i wielce nas krzywdzących regulacji prawnych.
Konto dla wpłat:
Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej w skrócie SEŁP
Nr konta bankowego:26 1140 2004 0000 3402 7857 9237 mBank
25-432 Kielce przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 113/27.
Przy wpłacie należy dopisać – „cel – DZP” i podać swój nr telefonu.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu:
andrzejdomon@o2.pl tel. 601865275 Andrzej Domoń
alarmjs@o2.pl tel. 606629010 Janusz Słowiński
Za Zarząd SEŁP
Andrzej Domoń

 

Stowarzyszenie Emerytów                                                                                                              Kielce 2019.10.09
Łączności Policyjnej

Pan Zdzisław Czarnecki
Prezydent Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Pan Antoni Duda
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W załączeniu przesyłam opinię prawną w związku ze skierowaniem przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dotyczącego kontroli konstytucyjności wybranych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin a także nowelizacji tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.
Przedmiotową opinię sporządził radca prawny Kancelarii Prawnej DZP dr Tomasz Zalasiński na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej i została ona przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu wraz z wnioskiem o włączenie jej do postępowania w sprawie sygn. P 4/18  w charakterze opinii amicus curiae ( przesłana została także do Sądów Okręgowych).
Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie Opinii na stronach internetowych FSSM RP i SEiRP.

Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej powstało w efekcie płynących z całego kraju opinii sugerujących utworzenie organizacji, która niosłaby pomoc ponad czterotysięcznemu środowisku emerytów łączności policyjnej i ich rodzin w walce z nieludzką ustawą represyjną.  Zadania postawione przed SEŁP są praktycznie ograniczone do spraw związanych z wymienioną ustawą w kontekście odmiennej w stosunku do innych służb resortowych kwalifikacji ustawowej pionu łączności. Należy zaznaczyć, że pion łączności – mimo iż służba w nim była służbą w Milicji Obywatelskiej – został dotknięty restrykcjami ustawy represyjnej.
Za wysoce nieuprawnioną uznaję więc tezę lansowaną przez niektórych kolegów jakoby SEŁP przyczyniał się do rozbijania środowiska emeryckiego. Stowarzyszenie realizuje bowiem statutowe cele nie podejmując jakichkolwiek działań pogarszających sytuację prawną innych środowisk emeryckich. Wręcz przeciwnie: uważamy, że ewentualny sukces łączności w sposób zdecydowanie pozytywny wpłynąłby na sytuację procesową emerytów wywodzących się z innych służb. W sposób aktywny – co deklarowałem już wcześniej – będziemy również wspierać wszelkie sensowne inicjatywy w przedmiotowym zakresie inspirowane przez emerytów wywodzących się z innych niż łączność służb.

Opinia skierowana do Trybunału Konstytucyjnego stanowi pewnego rodzaju udokumentowanie powyższych słów, gdyż jest ona próbą polemiki prawnej z ustawą represyjną na gruncie konstytucyjnym a więc dotyczącym wszystkich pokrzywdzonych emerytów i rencistów.
Myślę również, że przedmiotowa opinia może być niezwykle pomocna w procesach sądowych osób dotkniętych ustawą.

Z wyrazami szacunku:
Prezes SEŁP
Andrzej Domoń